Site Credits

Infocell: Akash Yadav (Webmaster) & Team

Earth Science Students: Animesh Pant, Anshita Nayak, Kanchan Mishra, Prabhati Sen, Sarwar Nizam, Siddhartha Sanjay Deosthale, Seraj Ahmad, Shivam Kumar Pandey, Shivangi Tiwari, Shreya Arora, Somil Swarnkar, Tapas Kumar Nahak

Faculty Coordinators: Deepak Dhingra, Javed Malik